Colofon Hesselink Koffie

Hesselink Koffie is een modern familiebedrijf met een kleurrijk verleden.

Colofon van Koffiebranderij J.W. Hesselink en Zn. BV / Hesselink Koffiesystemen BV te Winterswijk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem  en Hesselink Koffie West BV te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34103074.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn natuurlijk ook online beschikbaar om te downloaden in PDF formaat. Indien u geen PDF viewer heeft, klik dan hier.

Toepasselijkheid

Artikel 1.

 1. Koffiebranderij J.W. Hesselink en Zn. B.V., Hesselink Koffie-systemen B.V. en Hesselink Koffie West B.V., hierna te noemen KBH/HKS/HKW, houden zich bezig met de verkoop van koffie en thee, alsmede de verkoop, verhuur en in bruikleen afstaan van koffie-apparatuur.
 2. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
 3. Indien KBH/HKS/HKW akkoord is gegaan met de toepasselijkheid vanafwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

Totstandkoming

Artikel 2.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft KBH/HKS/HKW het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer KBH/HKS/HKW binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten of vertegenwoordigers binden KBH/HKS/HKW niet dan, nadat en voorzover zij door KBH/HKS/HKW schriftelijk zijn bevestigd.

Wijzigingen

Artikel 3.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen KBH/HKS/HKW en koper/opdracht-gever zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de over-eengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeen-gekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

Verpakking en Aflevering

Artikel 4.

 1. KBH/HKS/HKW verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. KBH/HKS/HKW draagt zorg voor een gebruikelijke transportver-zekering.
 2. De zaken zullen door KBH/HKS/HKW bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 3. De koper/opdrachtgever is verplicht tot in ontvangstneming van de zaken, zodra hem deze ter aflevering wordt aangeboden.
 4. Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afle-veringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveel-heid van het geleverde correct weer te geven, tenzij de koper/opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan KBH/HKS/HKW meldt.
 5. Ook al meldt de koper/opdrachtgever tijdig aan KBH/HKS/HKW dat hem minder is geleverd dan op het in het vierde lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling van het daadwerkelijk geleverde aantal.

Eigendomsovergang

Artikel 5.

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2, 3, 4 en 5 zal de eigendom van de zaken overgaan op koper/opdrachtgever bij aflevering.
 2. Alle geleverde zaken blijven eigendom van KBH/HKS/HKW zolang de koper/opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, waaronder tevens is begrepen hetgeen door de koper/opdrachtgever ten aanzien van werkzaamheden of kosten in verband met de levering daarvan verschuldigd is geworden.
 3. Indien er gerede twijfel bij KBH/HKS/HKW bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper/opdrachtgever, is KBH/HKS/HKW bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat de koper/opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door KBH/HKS/HKW door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Apparaten, die verhuurd zijn of in bruikleen zijn afgestaan blij-ven eigendom van KBH/HKS/HKW. Ingeval van huurkoop zal de eigendom eerst overgaan, nadat huurkoper aan al zijn verplich-tingen voldaan heeft.
 5. KBH/HKS/HKW behoudt zich de industriële en intellectuele eigen-dom op de zaken voor.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruiksrecht van de koper/opdrachtgever met betrekking tot de geleverde zaken beperkt tot de onderneming van de koper/opdrachtgever. De zaken, geleverd door KBH/HKS/HKW, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen  worden gesteld of verpand. Koper/opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan KBH/HKS/HKW op zijn eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde hem in staat te stellen  nakoming van deze verplichting door koper/opdrachtgever te controleren.

Tijdstip van levering

Artikel 6.

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper/opdrachtgever dus KBH/HKS/HKW schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan KBH/HKS/HKW een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 7.

 1. Tijdens een niet toerekenbare tekortkoming worden de leverings- en andere verplichtingen van KBH/HKS/HKW opgeschort. Indien de periode, waarin door de niet toerekenbare tekort-koming nakoming van de verplichtingen voor KBH/HKS/HKW niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot scha-devergoeding bestaat.
 2. Indien KBH/HKS/HKW bij het intreden van de niet toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft vol-daan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder niet toerekenbare tekortkomingen in de zin van dit artikel worden verstaan omstandigheden, die de nakoming van de ver-bintenis verhinderen en die niet te wijten zijn aan de schuld van KBH/HKS/HKW, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Garantie

Artikel 8.

 1. KBH/HKS/HKW staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde zaken en wel in dier voege, dat alle gebreken in het geleverde kosteloos zullen worden hersteld, mits zodanige gebreken binnen bekwame tijd na ontdekken of redelijkerwijs kunnen ontdekken schriftelijk ter kennis van KBH/HKS/HKW zijn gebracht.
 2. KBH/HKS/HKW staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door hem geleverde apparaten gedurende in de orderbeves-tiging gestelde garantieperiode en wel in dier voege, dat alle gebreken, waarvan koper/opdrachtgever aan KBH/HKS/HKW binnen de overeengekomen termijn, doch direct na het bekend worden van het gebrek, schriftelijk kennis geeft en aantoont, dat zij binnen de genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door KBH/HKS/HKW geleverde constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door KBH/HKS/HKW ten spoedigste kosteloos zullen worden hersteld. Ingeval de door KBH/HKS/HKW in de orderbevestiging gegeven garantie de garantiebepalingen van de fabrikant betreft, verplicht KBH/HKS/HKW zich uitsluitend deze op te volgen.
 3. Deze garantie ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de gesloten over-eenkomst.
 4. De garantie vervalt, indien anders dan met toestemming van KBH/HKS/HKW in het geleverde wijzigingen zijn aangebracht.
 5. Gebreken, veroorzaakt door de koper/opdrachtgever of derden vallen niet onder de garantie. Het herstellen van zodanige gebreken wordt in rekening gebracht.
 6. De koper/opdrachtgever is verplicht om KBH/HKS/HKW in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.

Aansprakelijkheid

Artikel 9.

 1. KBH/HKS/HKW aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper/opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toe-rekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis.
 2. In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 aanvaardt KBH/HKS/HKW geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandighe-den, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de koper/opdrachtgever, omzet-/winstder-vingsschade, bedrijfsschade, indirecte schade aan de zijde van koper/opdrachtgever en schade aan derden.
 3. In geval van een onrechtmatige daad van KBH/HKS/HKW of van zijn ondergeschikten is KBH/HKS/HKW slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de betreffende verzekeringspolis.
 4. KBH/HKS/HKW is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege koper/opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 5. KBH/HKS/HKW is niet aansprakelijk indien de tekortkoming niet toerekenbaar is.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KBH/HKS/HKW of van diens leidinggevende ondergeschikten.

Prijs en Betaling

Artikel 10.

 1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
 2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, grondstoffen, materialen, lonen, belastingen etc. Ingeval van verhoging van één of meer van deze factoren is KBH/HKS/HKW gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. Indien koper/opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
 3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden KBH/HKS/HKW op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 4. Koper/opdrachtgever is verplicht de prijs binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is koper/opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per maand. Met ingang van die dag zal koper/opdrachtgever van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebre-kestelling vereist is.
 6. Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al ver-meldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Ontbinding

Artikel 11.

 1. Indien koper/opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is KBH/HKS/HKW bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door KBH/HKS/HKW geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
 2. Indien KBH/HKS/HKW bij een toerekenbare tekortkoming van koper/opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper/opdrachtgever.
 3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van koper/opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rech-terlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling of de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins beschik-kingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 4. In dat geval is koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door KBH/HKS/HKW geleden schade.
 5. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst heeft KBH/HKS/HKW het recht om de zaken terug te nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, onverminderd andere rechten welke voor KBH/HKS/HKW voortvloeien uit het tekort schieten van de koper/opdrachtgever. Koper/opdrachtgever verleent aan KBH/HKS/HKW onherroepelijk het recht om in voorkomend geval te dien einde het terrein en de gebouwen van koper/ opdrachtgever te betreden. Alle kosten van terughaling zijn voor rekening van koper/opdrachtgever.

Recht

Artikel 12.

 1. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. De wederpartij blijft echter bevoegd KBH/HKS/HKW te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke interna-tionale verdrag bevoegde rechter.
 3. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedu-rende een maand nadat KBH/HKS/HKW zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

HESSELINK KOFFIE GRATIS UITPROBEREN?

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken